PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Pedagogisch hoofddoel

Ons pedagogisch hoofddoel is om kinderen de mogelijkheid te bieden zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
In onze centra creëren wij situaties die er voor zorgen dat kinderen zich prettig en geborgen voelen, dat ze vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en in anderen en respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen.

Dit doen wij vanuit de volgende 5 pijlers:

  • Welbevinden van de kinderen
  • Klantvragen
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Hygiëne

Pedagogisch beleid

Emotionele veiligheid en geborgenheid:

Een kind ervaart veiligheid als de wereld om zich heen enigszins gestructureerd is. Ook als het kind in een vestiging van Villa Kakelbont Kinderopvang komt, is het belangrijk dat het kind hier een gevoel van veiligheid ervaart. Dit doen we in eerste instantie door te laten merken dat we er zijn voor het kind. Ieder kind heeft een plekje in een stamgroep waar ook de mentor actief is en is daarnaast vrij om te spelen in de hal en met kinderen uit andere stamgroepen. Denk hierbij aan leeftijdsgerichte activiteiten en open deuren beleid. De pedagogisch medewerkers hebben i.o. met elkaar zicht op de verschillende ruimtes in het pand. De dagindeling zorgt voor structuur, het kind gaat het dagritme herkennen en ervaart zo de veiligheid die het nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Het kind weet waar het aan toe is. Doordat je een kind veiligheid biedt, zal het zich geborgen voelen. Het zal zich hierdoor op een prettige manier kunnen ontwikkelen. Het kind ervaart de ruimte om te experimenteren en kan zo de wereld om hem heen ontdekken.

Persoonlijke competenties:

Wij spreken kinderen in hoofdzaak aan als individu, omdat de 0 tot 4 jarigen in deze fase van hun ontwikkeling in eerste instantie op zichzelf gericht zijn en steun nodig hebben bij het zich bewust worden van zichzelf, het ontwikkelen van hun eigen identiteit, waarna ze zichzelf beter leren kennen. We geven vaak toe aan de behoefte van kinderen 'klein te willen zijn'. Even terug naar een vorige fase kan heel ontspannend werken: De een mag wat vaker met z'n knuffel spelen, de ander helpen we wat vaker met aankleden. Nauwgezet maken we de keuze of we toegeven aan de wens om klein te zijn of dat we juist stimuleren om dingen zelf te doen. Hierbij houden we rekening met de vragen vanuit ouders. Bij de ontwikkeling van een eigen identiteit hoort ook de ontwikkeling van een eigen wil. Rond het 2e levensjaar ontdekt het kind dat het zelf ook iets kan willen. De meeste kinderen experimenteren daar een tijdje mee. Voor je het weet ben je dan in een machtsstrijd verwikkeld met het kind. Van machtsstrijd is sprake als de mening van de pedagogisch medewerker lijnrecht tegenover die van het kind staat, je bent dus met het kind in een conflict verwikkeld. Het kind probeert bewust of onbewust zijn grenzen te verleggen. Machtsstrijd hoort erbij om grenzen te leren kennen of om grenzen te verleggen. Elk kind zal dit uitproberen en de manier waarop wij daarmee omgaan, draagt er toe bij dat een kind zich serieus genomen voelt.

Sociale competenties:

Heel belangrijk vinden wij het sociale proces in onze groepen. Het grote voordeel van het werken met groepen kinderen is, dat ze leren samen te delen en samen te spelen. Dit doen we door kinderen te leren communiceren; gevoelens te verwoorden en kinderen te laten vertellen wat hen bezig houdt; leren luisteren naar elkaar en aandacht te hebben voor elkaar; kinderen te leren elkaar te helpen als daar om gevraagd wordt, maar ook door zelf hulp aan te bieden; gezamenlijk te eten en te wachten op elkaar totdat iedereen wat op zijn bord heeft en of klaar is met eten(vanaf de peuterleeftijd).

Normen en waarden:

Net zoals elders hebben we binnen Villa kakelbont Kinderopvang ook te maken met kinderen die vanuit diverse achtergronden het dagverblijf bezoeken. De kinderen komen uit verschillend samengestelde gezinnen en culturen. Deze kinderen zitten samen op een stamgroep. Wat wij als pedagogisch medewerkers dan ook heel belangrijk vinden, is dat de kinderen kennismaken met deze verschillende achtergronden en culturen. De kinderen ervaren zo dat er verschillende manieren van met elkaar omgaan bestaan, en dat bijvoorbeeld thuis bij een vriendje geen papa meer is. Wij willen de kinderen er op wijzen dat niet één manier de beste manier is, maar dat er evenveel manieren als mensen zijn en dat die allemaal kunnen deugen. Kortom dat het kind (andere) normen en waarden leert ervaren. Ook respect van de pedagogisch medewerkers voor de mening van ouders en andersom is belangrijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij op een andere manier met seksualiteit omgaan, dan de manier waarop de ouders over seksualiteit denken. Het is dan ook belangrijk dat we hierover praten, want ouders vertrouwen hun kind voor een deel van de tijd toe aan onze zorg. Wat ook belangrijk is dat de pedagogisch medewerkers onderling hun normen en waarden bespreekbaar maken. Hierover moet ook gediscussieerd kunnen worden zodat elke pedagogisch medewerker haar plek kan hebben met haar eigen normen en waarden.

jonge BSO / ontwikkelgroep

Deze groep richt zich op de 2 tot 6 jarigen. Villa Kakelbont Kinderopvang begrijpt dat een jonge BSO-er en de oudste peuters andere behoeftes kunnen hebben. Hier spelen we op in met de jonge BSO/ ontwikkelgroep. In deze groep, ligt de nadruk op uitdaging en het wennen aan de nieuwe situatie. Deze groep is gehuisvest in Villa Mare, op enkele minuten lopen van Villa Safari. Wanneer nodig gaan wij met een groepje van Villa Safari naar Villa Mare om daar deel te nemen aan de activiteiten.

De oudste peuters
In principe kunnen kinderen vanaf 3 jaar in overleg met hun ouders, in deze groep geplaatst worden, echter in sommige gevallen zijn er kinderen die al voordat zij 3 jaar zijn meer behoefte hebben aan uitdaging.

De jonge BSO-er
De klantbehoefte geeft aan dat een jonge BSO-er en hun ouders, zich soms prettiger voelen bij kleinere groepen en meer ruimte om langzaam te wennen aan het nieuwe schoolse ritme.

In deze ontwikkelgroep bieden wij leeftijdsgerichte activiteiten aan, voor de kinderen boven de 2 jaar tot en met 6 jaar. Er wordt met een speel-carrousel gewerkt waarin de verschillende leeftijdsgerichte activiteiten uitgebreid beschreven worden zoals; leren knippen, plakken, prikken enz. en ook leren benoemen van de kleuren en vormen, leren tellen en lijntjes trekken. Deze speel-carrousel heeft iedere maand een thema. Bij dit thema worden dan ook passende materialen gezocht.
Daarnaast is de groepsruimte zo ingericht dat kinderen een groot gedeelte van het speelgoed zelf kunnen pakken en de keuze hebben om in verschillende speelhoeken te spelen. Deze speelhoeken bieden allemaal verschillende mogelijkheden en stimuleren daardoor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
De begeleiding op jonge BSO/ ontwikkelgroep groep is gericht op zelfstandigheid en zelfredzaamheid en die kinderen hierin te stimuleren. Zo leren kinderen op deze groep onder begeleiding of zelfstandig naar het toilet te gaan en alle daarbij behorende handelingen uit te voeren. Door deze vaardigheden aan te leren zullen kinderen beter voorbereidt zijn op de basisschool.

De groepsgrootte is variabel, de leidster-kindratio is op deze groep één pedagogisch medewerker op acht kinderen. De oudste peuters worden door de ouders naar de groep gebracht en gehaald en de jonge BSO-ers worden door een pedagogisch medewerk(st)er uit school gehaald en naar de groep gebracht. De groep is tot het eind van de dag actief.

Zorgen om ontwikkeling

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind bespreken de pedagogisch medewerkers dit altijd met de ouders. De ontwikkeling van een kind wordt binnen Villa Kakelbont Kinderopvang gevolgd door het bijhouden van groeiboeken en minimaal eens per jaar een uitgebreid observatiemoment waarin er verschillende ontwikkelingsgebieden van een kind bekeken worden. De uitkomsten van dit jaarlijks observatiemoment worden met ouders besproken tijdens het tien minuten gesprek.
In eerste instantie worden bijzondere signalen die geobserveerd zijn, besproken met een directe collega en de leidinggevende en vinden er regelmatig kind besprekingen plaats waarbij de pedagogisch medewerkers en leidinggevende aanwezig zijn om de signalen te bespreken en te blijven volgen. De leidinggevende neemt vervolgens contact op met de pedagogisch beleidsmedewerker die werkzaam is binnen Villa Kakelbont Kinderopvang om te overleggen over de bijzonderheden in de ontwikkeling van het desbetreffende kind en de pedagoog adviseert de leidinggevende en pedagogisch medewerkers over hoe te handelen en registreert.
In overleg met de ouders wordt de aanpak bepaald om de ontwikkeling van het desbetreffende kind gericht te stimuleren. Villa Kakelbont Kinderopvang zal er alles aan doen om een kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Mocht dit niet toereikend zijn, zullen ouders door de pedagogisch medewerker, leidinggevende en/of pedagoog, verwezen worden naar passende instanties zoals het consultatiebureau, logopedist, huisarts, gemeente etc.
Op regioavonden, die bestemd zijn voor alle pedagogisch medewerkers binnen Villa Kakelbont Kinderopvang, wordt er door de leidinggevenden en de pedagoog uitleg en workshops gegeven, met behulp van rollenspellen en voorbeeldcasussen, hoe bijzonder gedrag te signaleren en hoe verder te handelen (bv hoe signalen te bespreken met ouders, wat te adviseren/verwijzen etc.).
De pedagogisch beleidsmedewerker is ten allen tijden beschikbaar voor overleg om mee te denken en te adviseren. De leidinggevende en/of de pedagoog neemt ook deel aan de gesprekken met ouders als de ontwikkeling van een kind zorgelijk is en blijft. De pedagogisch medewerker en leidinggevende en/of de pedagoog zal dan ouders adviseren welke zorg er meer nodig is voor het kind.
Ook werken wij met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt ons om goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Op de regioavonden is het gebruik van de meldcode ook een terugkerend onderwerp om de pedagogisch medewerkers toe te rusten hoe te werken met de meldcode. Ook hierbij worden de stappen van de meldcode, met name de eerste stappen waarin de pedagogisch medewerkers een belangrijke rol spelen, geoefend door middel van rollenspellen en voorbeeldcasussen (zie hieronder voor meer informatie over de meldcode).

Pedagogisch werkplan

Elke vestiging heeft een pedagogisch werkplan. In dit werkplan staat beschreven hoe wij in de betreffende vestiging omgaan met ons pedagogisch beleid. Iedere vestiging heeft namelijk een ander gebouw, waardoor er andere samenwerkingsvormen zijn en/of de omgeving andere accommodaties biedt.

In de pedagogisch werkplannen staat beschreven:
- De werkwijze per vestiging. (volgen en stimuleren van de kinderen)
- De maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen
- De 3-uursregeling
- Het mentorschap
- De maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen
- Opendeuren beleid.

Daar wij onze werkwijze steeds afstemmen op de behoefte van de klant wordt dit plan regelmatig onder de loep genomen, besproken en bewerkt waardoor de werkwijze steeds gevolgd en inzichtelijk gemaakt wordt voor klanten/ouders.
Op deze website, op de pagina's van de vestigingen kunt u de documenten downloaden.

Pedagogisch coach & -beleidsmedewerker

Iedere kinderopvang organisatie is verplicht om pedagogische ondersteuning te hebben voor haar medewerkers. Voor ons geen nieuwtje, wij hebben altijd al een pedagogisch beleidsmedewerker gehad die ons beleid bewaakt en up to date houdt. In 2018 hebben wij er voor gekozen om de functie van pedagogisch coach te creëren.

Per 1 januari 2019 is het in dienst hebben van deze twee medewerkers verplicht geworden. Voor ons als organisatie een bevestiging dat we altijd goed bezig zijn geweest.
De uren die onze coach en beleidsmedewerker jaarlijks werken worden op basis van fte’s evenredig verdeeld over onze vestigingen. Dit doen wij zodanig dat de aanwezigheid van de coach en beleidsmedewerker in balans is met de bezetting en de aandacht uitgaat naar de plaatsen, personen en/of momenten waarop deze het meeste nodig is.

Stagiaires

Op al onze locaties is gedurende de schoolweken vaak een stagiaire aanwezig die het vak van pedagogisch medewerker aan het leren is. Deze voert onder verantwoordelijkheid en in nabijheid van de pedagogisch medewerker verzorgings- en begeleidingstaken uit. In ons stagehandboek staat in detail beschreven welke taken de stagiaire mag uitvoeren. Afhankelijk van de vorderingen in de studie neemt de zelfstandigheid van de stagiaire toe, echter worden stagiaires niet formatief ingezet.

Veligheid en gezondheid

Villa Kakelbont Kinderopvang draagt zorg voor een veilige en gezonde omgeving d.m.v.;
- Protocol veiligheid.
- Protocol gezondheid.
- Protocol hygiëne.
- Risico inventarisatie & registratie.

Deze documenten worden actueel gehouden in een levendig en continu proces van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren. De pedagogisch medewerkers voeren uit en dragen actief bij waardoor de nadruk komt te liggen op het continu proces en de bewaking daarvan. Ook worden de kinderen betrokken bij de vorming van deze documenten doordat wij hen gedurende de dagelijkse activiteiten leren omgaan en wijzen op de risico's. Jaarlijks wordt de risico inventarisatie & registratie met de oudercommissies besproken.
Hierboven kunt u de belangrijkst documenten downloaden.

Kinder EHBO

In alle vestigingen (KDV & BSO) is er iedere dag minimaal één medewerkers aanwezig met een geldig kinder-EHBO diploma.
Ook tijdens een uitje gaat er minimaal één medewerk(st)er met een geldig kinder-EHBO diploma mee.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld, namelijk:
- Stap 1: In kaart brengen van signalen.
- Stap 2: Overleggen met een collega. (En eventueel raadplegen van Veilig thuis.)
- Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
- Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld/kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.
• Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
• Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
- Stap 5: Neem twee beslissingen.
• Is melden noodzakelijk? (als er sprake is van acute of structurele onveiligheid)
• Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Villa Kakelbont Kinderopvang heeft een eigen meldcode [1.274 KB] opgesteld met bijbehorende socialekaart voor de regio Tiel/Lienden [336 KB] en de regio Arnhem [227 KB]

Vier ogen principe:

Villa Kakelbont Kinderopvang organiseert de kinderopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar wel dat op elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of meeluistert.
Binnen Villa Kakelbont Kinderopvang worden onderstaande maatregelen in acht genomen ten behoeve van het 4 ogen principe;
- Er is altijd meer dan één volwassene aanwezig in het gebouw die mee kan kijken en/of luisteren, ook aan het begin en het einde van de dag.
- Groepen worden, waar mogelijk, samengevoegd als er maar één pedagogisch medewerker aanwezig is.
- Er wordt gewerkt met boventallige inzet zoals pedagogisch medewerkers in opleiding.
- Pedagogisch medewerkers gaan altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
- Pedagogisch medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder kloppen.
- De (ass.) leidinggevende komt regelmatig binnen in de groepsruimtes.
- Op alle vestigingen is goed zicht op groeps-, slaap-, sanitaire- en algemene ruimtes. Ook gebruiken wij babyfoons in slaap- en groepsruimtes waardoor andere volwassenen mee kunnen luisteren.

Er is een 'open klimaat' op de werkvloer. Wij spreken elkaar direct aan over bepaald gedrag. Bij het nemen van maatregelen is het in ieder geval van belang dat er rekening gehouden wordt met overige wetgeving. Hierbij kun je denken aan de eisen aan de groepsgrootte en privacywetgeving.

Grensoverschrijdend gedrag.

Villa Kakelbont Kinderopvang BV wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. In ons protocol veiligheid hebben wij dit uitgebreid beschreven. Het gaat te ver om dit protocol te publiceren echter om aan te geven wat het omvat kunt u meelezen over Grensoverschrijdend gedrag.
Met deze beschrijving 'grensoverschrijdend gedrag' in haar handelen en in haar beleid wil Villa Kakelbont Kinderopvang BV grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken.
Dit protocol is mede gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en het Protocol kindermishandeling.