PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Protocol grensoverschrijdend gedrag

Datum vaststelling protocol: februari 2014

Villa Kakelbont Kinderopvang BV wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag
af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Villa Kakelbont Kinderopvang BV
grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken.
Dit protocol is mede gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en het Protocol kindermishandeling.

Inleiding

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen de kinderopvang wordt regelmatig grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders of medewerkers gesignaleerd.
Denk maar eens aan het seksueel misbruik op kinderdagverblijf het Hofnarretje in Amsterdam, de agressieve ouder als niet op bepaalde wensen in kan worden gegaan of het gedwongen voeden van peuters door beroepskrachten.
Hoe zijn aan deze vormen van ongewenst gedrag grenzen te stellen?
- Enerzijds door afspraken te maken en *gedragsregels op te stellen. *(zie de bijlage)
- Anderzijds door elkaar aan te spreken of melding te doen bij leidinggevende of vertrouwenspersoon wanneer grensoverschrijdend gedrag geconstateerd wordt.

De gedragsregels moeten zorgen voor een prettig klimaat binnen de kinderopvang. Openheid en respect voor elkaar moeten hoog in het vaandel staan en het moet duidelijk zijn dat voor machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten, pesten en dergelijke geen plaats is. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang moet immers een veilige plek zijn voor allen die er vertoeven.
Elkaar aanspreken of melding maken van grensoverschrijdend gedrag moet ervoor zorgen dat dit gedrag aangepakt wordt en in de toekomst wordt voorkomen. Gestreefd wordt naar een cultuur waarin het normaal is
zowel positieve als negatieve feedback te geven. In dit protocol staat beschreven welke afspraken er binnen Villa Kakelbont Kinderopvang BV zijn gemaakt en hoe gehandeld moet worden als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van
fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief
opdringt, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek
letsel of psychische stoornissen”1.
In gewoon Nederlands, het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of
lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:

 • Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging)
 • Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.)
 • Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
 • Vernieling van eigendommen van een ander en / of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt.

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :

 • kind en kind
 • ouder / verzorger en kind en vice versa
 • medewerker (incluis vrijwilligers) en kind en vice versa
 • medewerker en medewerker en vice versa
 • ouder en medewerker en vice versa

1 Aanpassing definitie kindermishandeling uit: Wet op de jeugdzorg Art. 1 geldend op 04-04-2011

Gedragsregels

Villa Kakelbont Kinderopvang BV heeft haar gedragsregels vastgelegd in het document Gedragsregels kinderopvang Villa Kakelbont Kinderopvang BV.
Medewerkers (inclusief stagiaires en vrijwilligers) en ouders krijgen de gedragsregels bij aanvang van de dienstverleningsovereenkomst uitgereikt. Zij worden geacht de gedragsregels na te leven. Kinderen worden (spelenderwijs) op de hoogte gebracht van de inhoud van de gedragsregels. De gedragsregels zullen steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht bijvoorbeeld door regelmatig een thema centraal te stellen (pesten, seksualiteit, grenzen stellen etc.), via nieuwsbrieven, presentaties en teamavonden. Medewerkers worden door opleiding en oefening getraind in het signaleren en aanpakken van overtredingen van de gedragsregels.
Klik hier voor de gedragsregels.

Stappen bij grensoverschrijdend gedrag

 • Vermoeden: Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te leggen wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, wie waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag etc. Houd het op feiten, trek niet direct conclusies.
 • Bespreekbaar maken: Spreek indien mogelijk meteen na constatering het kind, de ouder of de medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door middel van gesprekken ervoor te zorgen dat het gedrag van de ander verbetert.
 • Overleg: Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstigere vorm van grensoverschrijdend gedrag betreft schakel dan zo spoedig mogelijk de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon in (zie a en b).

A Interne vertrouwens persoon Ria van Asch

Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de interne contactpersoon. De interne contactpersoon probeert de vragen en klachten zelf af te handelen. Zij schakelt indien nodig of wenselijk de externe vertrouwenspersoon in.
Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht. Als er sprake is van strafbare feiten zal de politie ingeschakeld worden.
Ria is bereikbaar via onderstaand contactformulier:

contact formulier.

Let op: Dit formulier gaat rechtstreeks naar de mailbox van Ria.
naam *
Achternaam *
email adres *
Je bericht *
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

B externe vertrouwenpersoon Soejo de Geus-Boschman

De externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie zodat er geen vermenging van belangen op kan treden. Soejo kan worden ingeschakeld bij grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en medewerker. De externe vertrouwenspersoon kiest altijd de kant van het slachtoffer, informeert en ondersteunt het slachtoffer (of diens wettelijke vertegenwoordiger). Ook ondersteunt zij de interne contactpersoon.
Soejo is bereikbaar via onderstaand contactformulier:

contact formulier EXTERNE contactpersoon Soejo

Let op: Dit formulier gaat rechtstreeks naar de mailbox van Soejo.
naam *
Achternaam *
email adres *
Je bericht *
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

 • Plan van aanpak: Wegen van de situatie. Aan de hand van de vastgelegde feiten, het gesprek met betrokkene(n) en het advies van interne contactpersoon of vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten worden zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), een hulpverleningsinstantie, de politie of de klachtencommissie.
 • Villa Kakelbont Kinderopvang BV is aangesloten bij de klachtencommissie Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Kijk HIER voor meer informatie over de klachtencommissie.
 • Handelen: Doorverwijzen of melden. Afhankelijk van de situatie wordt doorverwezen naar hulpverleningsinstantie, politie of de klachtencommissie.
 • Evalueren: Terugkoppelen vormen van grensoverschrijdend gedrag. Alle gemelde gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden besproken in het team zodat de medewerkers ervan kunnen leveren. Ouders en verzorgers zullen geïnformeerd worden over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag die tot maatregelen hebben geleid.

Verdeling verantwoordelijkheden

Binnen het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang zijn de verantwoordelijkheden als volgt verdeeld:

directie, bestuur, leidinggevende:

 • Opnemen van het protocol grensoverschrijdend gedrag in het beleid van de organisatie.
 • Informeren van ouders, medewerkers en kinderen over dit protocol.
 • Ervoor zorgen dat alle medewerkers handelen volgens het protocol.
 • Ervoor zorgen dat de medewerkers voldoende deskundig zijn om grensoverschrijdend gedrag signaleren en aan te pakken.
 • De aanstelling van een interne contactpersoon.
 • De aanstelling van een externe vertrouwenspersoon.
 • Aansluiting bij een klachtencommissie.
 • Faciliteren van de contactpersoon in geld, tijd en scholing.
 • Ervoor zorgen dat de aandacht voor grensoverschrijdend gedrag continu geborgd wordt.

interne contactpersoon

 • Herkennen van signalen van grensoverschrijdend gedrag
 • Beantwoorden van vragen van ouders, medewerkers en kinderen over dit protocol.
 • Aanspreekfiguur zijn bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling en tussen ouders en kinderen.
 • Overleg plegen met personen die grensoverschrijdend handelen of grensoverschrijdend gedrag constateren.
 • Vertrouwelijk en met respect voor alle personen om te gaan met de informatie die hij/zij krijgt.
 • Vastleggen welk grensoverschrijdend gedrag door wie wanneer is geconstateerd. Indien gewenst overleggen met andere beroepskrachten , het AMK of het SHG.
 • Doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag tussen medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en medewerker.
 • Alert blijven op het welzijn van het slachtoffer.
 • Evalueren van afhandeling aanpak grensoverschrijdend gedrag
 • Periodiek bijstellen van dit protocol op basis van de evaluatie.
 • De directie en het bestuur jaarlijks op de hoogte te houden van door hem/haar uitgevoerde activiteiten

externe vertrouwenspersoon

 • Staat los van de organisatie zodat er geen sprake kan zijn van vermenging van belangen.
 • Informeert en ondersteunt het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag en geeft zo mogelijk adviezen met betrekking tot te nemen acties en de consequenties ervan.
 • Verwijst indien van toepassing door naar AMK, SHG of andere hulpverleningsinstantie.
 • Bespreekt de resultaten van de ondernomen stappen met de leidinggevende en de interne contactpersoon.

externe klachtencommissie

 • Alle vragen en klachten in ontvangst te nemen en zorgvuldig af te handelen.
 • Hoor- en wederhoor toe te passen.
 • Adviezen te geven over hoe de vragen of klachten af te handelen.
 • Gevraagd en ongevraagd het bestuur en de directie te adviseren over te nemen maatregelen.