PLAATSING AANVRAAG Onze KWALITEITEN (KDV) Kinderdagverblijven (BSO) Buitenschoolse opvang (VSO) Voorschoolse opvang PEUTER opvang SPORT-CRECHE-Lienden extra zorg nodig ? Algemene informatie & extra's Ons pedagogisch beleid Online regelen Werken bij Villa Kakelbont Kinderopvang foto's FAQ

Privacyverklaring

Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is

Gegevens die worden verwerkt

Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u solliciteert bij onze organisatie. Door te solliciteren stemt u in met de verwerking van deze persoonsgegevens. Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Gegevens uit uw sollicitatiebrief
  • Gegevens uit uw Curriculum Vitae
  • Gegevens verkregen vanuit het eventuele sollicitatiegesprek

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden en als input voor de werving en selectie.

Hoe lang worden de gegevens bewaart

Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. bewaart uw gegevens in het personeelsinformatiesysteem. Uw gegevens wordt niet langer bewaard dat strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij gelden de wettelijke bewaartermijnen. Uw gegevens zullen binnen 4 weken worden vernietigd op het moment dat er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij kunnen uw persoonsgegevens in file bewaren mits wij daar uw uitdrukkelijke schriftelijk toestemming voor hebben voor eventuele toekomstige vacatures.

Delen met anderen

Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen voor zover dit wettelijk mogelijk is. U kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen aan privacy@villakakelbont.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Verwerkingsactiviteit per onderwerp

Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. heeft in het document “AVG-register P&O” conform wet alle verwerkingsonderwerpen op P&O gebied zijn vastgelegd.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligingen

Villa Kakelbont Kinderopvang B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Onze organisatie maakt gebruik van een betrouwbaar netwerk om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegeven, neem dan contact op met privacy@villakakelbont.nl

Wij zijn als volgt te bereiken:

Adres: Achterstraat 33, 4054 MS Echteld
Inschrijvingsnummer KvK 090757473
Telefoon 0344-626651
Mailadres info@Villakakelbont.nl